انگیزشی

Sorry, This block requests minimum 5 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

انگیزشیهدف گذاری

قانون ۸۰/۲۰ در زندگی

“صرف‌نظر از نوع و ماهیت کسب و کار، فعالیت و … ، ۸۰% نتایج از ۲۰% علت‌ها به‌وجود می‌آیند!” این جمله به طور کلی قانون ۸۰/۲۰ را بیان می‌کند! قانون ۸۰/۲۰ یا اصل پارتو (Pareto Principle) با نام‌های دیگری نیز شناخته می‌شود....

ادامه ی مطلب
آموزشانگیزشیبورس و سهام

آیا از طریق بورس می‌توان پولدار شد؟

اولین سوالی که برای هرکسی در مواجه با کلمه بورس پیش میاید همین است. چقدر درآمد در بورس داری؟چقدر سرمایه برای سرمایه گذاری در بورس لازم است؟همه میگویند اوضاع بورس الان خوب است، نظر شما چیست؟و یا اگر در حد...

ادامه ی مطلب